Algemene voorwaarden

versie: April 2021

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door M4TCHD4Y handelend onder de naam: Goalmercials B.V. Bij het boeken van een fotoshoot, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van M4TCHD4Y. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens Goalmercials B.V.

Website: www.goalmercials.com

Telefoon: 030 – 880 49 99

Kvk: 77564545

BTW:

Prijzen

De prijzen genoemd op de website www.M4TCHD4Y.nl zijn exclusief de wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Locaties

Na akkoord van de Algemene Voorwaarden kiest M4TCHD4Y de definitieve locatie voor de fotoshoot. Klant is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc.

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in jpg, binnen 14 dagen na de fotoshoot geleverd tenzij anders is overeengekomen.

De beeldselectie van de fotoshoot wordt door M4TCHD4Y gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door M4TCHD4Y bepaald. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.

Alle foto’s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor M4TCHD4Y typerende wijze van bewerken.

Ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is. Voor particulieren: De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken.

De foto’s mogen op social media gedeeld worden. Als men wil verwijzen dan graag bij de naam M4TCHD4Y.

Auteursrecht foto’s

• Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de klant.

• Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

• Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden kunnen worden opgevraagd via info@M4TCHD4Y.nl

• De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. M4TCHD4Y zal dan de foto’s niet gebruiken.

• De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen.

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee ’te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door M4TCHD4Y gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. M4TCHD4Y blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van M4TCHD4Y.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden niet door M4TCHD4Y bewaard na verzending maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is M4TCHD4Y niet aansprakelijk.

Matchflyer

Schade aan matchflyer moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten

kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

M4TCHD4Y is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Wijze van betalen

Voor particulieren: Betaling via het betalingssysteem op de website. Betalingen worden gedaan bij bestelling. Mocht de betaling niet lukken, dan kunt u contact opnemen met info@M4TCHD4Y.nl Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail en wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen om een datum te plannen voor de fotoshoot.

Voor verenigingen en bedrijven: Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail en wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen om een datum te plannen voor de fotoshoot.

Technische problemen

M4TCHD4Y zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur en diverse lenzen in het hoogwaardig segment.

M4TCHD4Y is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, creatieve wijze.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) M4TCHD4Y stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; de bestaande overeenkomst loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter M4TCHD4Y beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

3) De afspraak kan verzet worden zodat de shoot alsnog plaats vind en de foto’s door M4TCHD4Y gemaakt worden.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de M4TCHD4Y beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

M4TCHD4Y zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden die geen officiële samenwerking hebben met Goalmercials B.V.. Een kopie afspraken en persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Disclaimer

M4TCHD4Y is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. M4TCHD4Y geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door M4TCHD4Y.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan M4TCHD4Y de overeenkomst te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Wijzigingen wedstrijden

Bij wijzigingen van wedstrijden en/of afgelastingen moet de klant hier zelf z.s.m een melding van maken. Wijzigingen van datum is een gegronde reden om een aangepast ontwerp te ontvangen. Wijzigingen van tijd kunnen niet worden aangepast door M4TCHD4Y.